Koszty pobytu obejmują:

 • zakwaterowanie z możliwością użytkowania całego wyposażenia domku i placu zabaw,
 • korzystanie z jednego miejsca parkingowego,
 • pościel,
 • wodę, kanalizację oraz prąd,
 • możliwość pobytu wspólnie ze zwierzątkiem

Dodatkowo płatne:

 • dodatkowa osoba w domku 50 PLN/doba (powyżej 6 osób),
 • opłata klimatyczna 2,40PLN/doba

W dniu uiszczania płatności za pobyt pobrana zostaje zwrotna kaucja w wysokości 300 zł na pokrycie ewentualnych zniszczeń.
Cena usług świadczonych przez Właściciela domków nie obejmuje ubezpieczenia.
Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu
i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagażu w czasie całego pobytu, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć). Zadatek przepada w momencie, gdy wybrana osoba rezygnuje z pobytu. Jeżeli wczasowicz przedwcześnie rezygnuje w trakcie trwania pobytu jego opłata nie podlega zwrotowi!

1. Domki wynajmowane są w cyklach tygodniowych od piątku, soboty i niedzieli.
2. Doba hotelowa w domkach rozpoczyna się o godzinie 15:00 dnia pierwszego, a kończy o godzinie 10:00 ostatniego dnia pobytu.
3. Gość określa czas pobytu najmując domek i przyjmuje, że przez taki okres w nim pozostanie, za skrócenie czasu pobytu zwrot płatności nie przysługuje.
4. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji domku przez innych Gości.
5. Odbiór kluczy do domku następuje bezpośrednio w obiekcie.
6. W dniu zakwaterowania Wynajmujący zobowiązany jest dokonać opłaty klimatycznej za wszystkie osoby zakwaterowane
w wynajętym domku. Opłatę klimatyczną przyjmuje Właściciel.

Liczba osób przebywających w domku musi odpowiadać liczbie osób zdeklarowanych podczas najmu.
W przypadku przekroczenia deklarowanej podczas rezerwacji liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy Właściciela), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego  zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
Osoba rezerwująca ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nią osoby.

Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie podczas pobytu. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich Właścicielowi.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny:

 • brak wody, spowodowany brakiem dostawy prądu lub awarią wod.-kan.,
 • brak dostępu prądu spowodowany awarią sieci energetycznej,
 • brak dostępu do Internetu spowodowany awarią u operatora, dostawcy.

W ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 23.00 do godziny 7.00 dnia następnego.
Na terenie ośrodka muzyki słuchamy tak, aby nie przeszkadzać pozostałym gościom.
W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 23:00 do 7:00 Właściciel lub inna osoba zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu.

Każdorazowo opuszczając domek Gość powinien sprawdzić zamkniecie drzwi.
Pojazdy samochodowe należy parkować tylko i wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Zabrania się poruszania samochodami po terenie obiektu, podjeżdżania pod domek. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony środek lokomocji ani znajdujące się w nich mienie.
Domki należy przed opuszczeniem doprowadzić do stanu pierwotnego.
Opuszczając domek w dniu wyjazdu Gość zdaje domki Właścicielowi:

 • zdejmuje i składa bieliznę pościelową,
 • opróżnia kosze na śmieci,
 • sam informuje o powstałych zniszczeniach oraz reguluje je finansowo,
 • zdaje klucze Właścicielowi.

W dniu zakończenia pobytu zabronione jest opuszczanie domku bez zdania go Właścicielowi. Wyjątek od tej zasady należy uzgodnić z właścicielem.

Gość zobowiązany jest używać domku letniskowego zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Uprasza się o nie przestawianie łóżek w sypialniach. Stan techniczny urządzeń oraz estetyka pomieszczeń domku letniskowego i jego otoczenia nie mogą budzić większych zastrzeżeń (gości obowiązuje sprzątanie końcowe).
Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów, wyposażenia oraz urządzeń technicznych domku powstałe z ich winy.
Za rzeczy pozostawione w domkach Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za prace remontowo-budowlane odbywające się na sąsiednich działkach.
Na terenie ośrodka znajduje się plac zabaw dla dzieci. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw tylko i wyłącznie pod opieką dorosłych. Rodzice i opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw i na terenie ośrodka.

We wszystkich domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, używania ognia otwartego oraz grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałówo nieprzyjemnym zapachu.

Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża
zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji
rezerwacji oraz dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych.